Pogotowie BHP:  call 660-562-830mail biuro@lejdis-bhp.pl

Regulamin

Regulamin lejdis-bhp.pl

 1. Właścicielem Serwisu pod adresem lejdis-bhp.pl jest Grupa Lejdis sp. z o.o. z siedzibą w Pszowie, ul. Marii Konopnickiej 47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908051, NIP: 644 356 09 59, REGON 389267658, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności oraz m.in. rodzaj i zakres świadczonych usług, w tym usług elektronicznych świadczonych przez jej właściciela, warunki i zasady składania zamówień, warunki techniczne, sposób zawierania i rozwiązywania umów na odległość, zasady i terminy płatności oraz warunki dostawy, tryb postępowań reklamacyjnych.
 3. Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: biuro@lejdis-bhp.pl lub telefonicznie: 660 562 830.

§2 Definicje

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy.
 2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 3. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę.
 4. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 5. Klient – podmiot dokonujący Zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji oraz nabywający prawa do jej własności lub mający zamiar Zakupu. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja na podstawie art. 22­1 Kodeksu Cywilnego).
 7. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy danego Produktu.
 8. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna lejdis-bhp.pl/home,184,polityka-prywatnosci.html.
 9. Produkt – każdy towar lub usługa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej.
 10. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach Zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video).
 11. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście.
 12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania z Serwisu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę.
 15. Serwis – strona lejdis-bhp.pl, na której prowadzona jest sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę.
 16. Sprzedawca - Grupa Lejdis sp. z o.o. z siedzibą w Pszowie, ul. Marii Konopnickiej 47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908051, NIP: 644 356 09 59, REGON 389267658, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł.
 17. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 18. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki.
 19. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 20. Usługa – to każda czynność zawierająca w sobie element niematerialności, która polega na oddziaływaniu na Klienta lub jego przedmioty, które nie powoduje przeniesienia praw własności.
 21. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych.
 22. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 23. Zakup - przeniesienie własności na Klienta odpłatnie lub nieodpłatnie.

§3 Usługi elektroniczne w Serwisie internetowym

 1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Blog, formularz kontaktowy, Newsletter
 2. Ww. usługi są świadczone w zakresie opisanym bezpośrednio w Serwisie Internetowym.
 3. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów w Serwisie internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie
 4. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

§4 Zasady zawierania umów

 1. Regulamin oraz Oferta określają zasady współpracy i warunki realizacji umowy.
 2. Na samym dole Strony internetowej Klientowi zostaje udostępniony Regulamin w sposób nieodpłatny. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 3. Klient nie może składać Zamówienia używając niepoprawnych danych osobowych, w sposób anonimowy lub pod pseudonimem.
 4. Regulamin oraz Oferta nie ograniczają ani nie wyłączają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 5. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą kliknięcie przycisku "Kupuję i płacę" lub z chwilą wyraźnego potwierdzenia chęci złożenia zamówienia drogą mailową.
 7. Otrzymanie zamówienia zostanie potwierdzone drogą mailową. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia / potwierdzenia wysyłki z osobną wiadomością.
 8. Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim oraz w sposób nie zakłócający funkcjonowanie Serwisu.

§5 Cena

 1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie w Ofercie, że jest inaczej.
 2. Sprzedawca informuje, że nie jest płatnikiem podatku VAT.
 3. Cena nie zawiera informacji dotyczących kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany jest ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 4. Ceną obniżoną jest cena obowiązującą po obniżeniu ceny Produktu.
 5. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Serwisu i nie naruszają już zawartych Umów. Przeprowadzane przez Sprzedawcę promocje nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

§6 Zasady współpracy oraz składania zamówień w Serwisie

 1. Klient może korzystać z Serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego Dnia roboczego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych.
 2. Sprzedawca korzysta z usług zewnętrznych operatorów płatności do oferowania płatności on-line.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  • przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy lub w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę
  • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy, po wcześniejszym skontaktowaniu się w sprawie ze Sprzedawcą. W przypadku płatności przelewem bankowym produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy
  • przelewem elektronicznym – za pośrednictwem: przelewy24.pl. W celu dokonania płatności Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu na zasadach wskazanych przez ten serwis
 4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. W celu Zakupu Produktów przez Serwis należy:
  • wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
  • po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
  • zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
  • zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle na podanego e-maila potwierdzenie złożenia zamówienia.
 6. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.
 7. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia lub niedokonania płatności przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego anulowania w przypadku, gdy zostało ono złożone przy użyciu: oprogramowania, robota, crawlera, spidera lub dowolnego systemu zautomatyzowanego bądź zachowania skryptowego lub dowolnych usług podmiotów trzecich wykorzystanych w celu złożenia zamówienia w imieniu użytkownika.

§7 Produkt fizyczny - realizacja zamówienia

 1. Jeśli jeden lub więcej artykułów nie jest już dostępny, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, że umowa kupna artykułów wymienionych w wiadomości mailowej nie mogła zostać zawarta.
 2. Produkt zamówiony przez Klienta wysłany zostanie po opłaceniu przez Klienta pełnej ceny wraz z kosztami dostawy.
 3. Zamówienia realizowane są na terenie całej Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Zamówienie realizowane jest poza granice Polski, o ile w sposobach dostawy możliwy jest wybór wysyłki do danego kraju.
 5. Zamówiony Towar zostanie wysłany najpóźniej w terminie 14tu dni, o ile nic innego nie wynika z Oferty.

§8 Produkt elektroniczny - realizacja zamówienia

 1. W przypadku Zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 2. W ramach Konta Użytkownika zostanie udostępniony lub przesłany na podany przez Klienta adres mailowy produkt elektroniczny z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 3. W przypadku Produktu elektronicznego, w ramach, których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po Zakupie, materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach lub od razu – w zależności od tego, co wynika z Oferty.
 4. W przypadku Zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na platformach społecznościowych, a także do transmisji na żywo (webinarów/spotkań on-line), Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po Zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i Oferty.
 5. Dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo, a czas dostępu do Produktu wynika z Oferty.
 6. W przypadku gdy Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.

§9 Usługa cyfrowa - realizacja zamówienia

 1. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi cyfrowej znajdują się w Ofercie.
 2. Zakupiona Usługa cyfrowa zostanie przeprowadzona po wcześniejszym uzgodnieniu przez Klienta terminu ze Sprzedawcą drogą e-mailową i/lub w formie wiadomości sms i/ lub poprzez udostępniony kalendarz on-line (w przypadku, gdy został udostępniony) – o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 3. Klient może skorzystać z Usługi w terminie określonym w Ofercie.
 4. Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu Usługi o ile Oferta nie stanowi inaczej. Warunkiem zmiany jest odwołanie terminu usługi najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem i ustalenie nowego terminu. W przypadku nieodwołania usługi zgodnie z ww. zasadami, usługa zostanie uznana za wykonaną. Zmiana terminu powinna nastąpić e-mailowo lub telefonicznie na wskazany w Regulaminie adres e-mail lub numer telefonu.

§10 Usługi - realizacja zamówienia

 1. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi, w tym jej zakres oraz czas realizacji, znajdują się w Ofercie.
 2. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że co innego wynika z Oferty.

§11 Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

 1. W przypadku umów zawartych przed 1 stycznia 2023 r. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktów wolnych od wad. W przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2023 r. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność artykułu z umową.
 2. W odniesieniu do umów zawartych przed 1 stycznia 2023 r. w przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. W przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2023 r. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność artykułu z umową sprzedaży na zasadach określonych w art. 43a i następnych Ustawy o prawach konsumenta.

§12 Warunki techniczne

 1. Klient może korzystać z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 3. W celu skorzystania z Serwisu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  • aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  • aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu skorzystania z Produktów (nie dotyczy Produktów fizycznych), konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  • aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  • aktywnego konta poczty elektronicznej;
  • aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5. W przypadku gdy do skorzystania z Serwisu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem z Serwisu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.

§13 Rękojmia i reklamacja

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienie własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.
 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową
  • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
 7. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 10. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 11. Ewentualne braki w zgłoszeniu reklamacyjnym zostaną Klientowi zgłoszone niezwłocznie wraz z zawiadomieniem przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 12. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
 13. Postanowienia niniejszego Rozdziału dotyczące Konsumenta stosuje się odpowiednio także dla umów zawartych przez Przedsiębiorcę Indywidualnego.

§14 Gwarancja

 1. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.

§15 Inne uprawnienia klienta dotyczące usługi cyfrowej

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  • Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  • brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.
 7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  • Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  • Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 8. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

§16 Odstąpienie od umowy

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem,
  • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi dokument potwierdzający zawarcie umowy,
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby dokonał naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta,
  • w których konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji,
 4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§17 Zwroty – skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy).
 2. Do zwrotu płatności stosuje się ten sam środek płatności, którym posłużył się Klient podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie zostanie uzgodniony z Klientem inny środek płatności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że produkt został wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 4. Klient ma obowiązek odesłać Sprzedawcy lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.
 5. Sprzedawca ponosi koszty przesyłki zwrotnej produktów w przypadku przesyłek z kraju, w którym doręczono Klientowi towar, Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§18 Panel użytkownika

 1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient może utworzyć Konto Użytkownika po dokonaniu rejestracji w Serwisie, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
 3. Klient nie może posiadać kilku Kont Użytkownika lub udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim.
 4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.
 5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
  • z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta). Pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
  • bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

§19 Wizerunek

 1. Klient jest świadomy, że jego wizerunek udostępniany przez niego w ramach współpracy ze Sprzedawcą, może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i rozpowszechniany do celów edukacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy.
 2. Poprzez włączenie kamery podczas transmisji on-line (webinarów/spotkań on-line) lub poprzez udostępnienie swojego wizerunku Sprzedawcy w inny sposób, Klient wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę jego wizerunku w postaci zdjęć/nagrań z przebiegu transmisji on-line/przebiegu współpracy do celów wskazanych w ust. 1.
 3. Przetwarzanie wizerunku Klienta do celów marketingowych i promocyjnych wymaga odrębnej zgody.
 4. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
 5. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.

§20 Prawa autorskie i licencje

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, zdjęcia, teksty, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
 5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na własny użytek
  • obrotu oryginałem Produktu fizycznego - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału,
  • rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
 7. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności Produktów elektronicznych.
 8. Do niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy RP.

§21 Postanowienia końcowe

 1. Podczas trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze nagłym lub naturalnym, niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, w tym celu, aby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz dostarczania informacji o charakterze bezprawnym.
 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
  • lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo- skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 7. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 9.
 8. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 2024-05-21.

§22 Pozostałe postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia z niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Powoda.
 3. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Załącznik nr 1.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wypełnij formularz w przypadku chęci odstąpienia od Umowy.

Data i miasto:

Twoje imię i nazwisko:
Twój adres:
Twój e-mail:
Twój telefon:

Grupa Lejdis sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 47
44-370 Pszów

Odstąpienie od umowy

Odstępuję od umowy z dnia:
Numer zamówienia:

Załącznik nr 2.

FORMULARZ REKLAMACJI

Wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Produktu z Umową.

Data i miasto:

Twoje imię i nazwisko:
Twój adres:
Twój e-mail:
Twój telefon:

Numer zamówienia:
Data złożenia zamówienia:

Grupa Lejdis sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 47
44-370 Pszów

Zgłoszenie reklamacji

Informuję, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową.

Dotyczy produktu:
Niezgodność została stwierdzona w dniu:
Niezgodność Produktu z umową polega na:
Z uwagi na powyższe, proszę o:

Opinie

Skontaktuj się z nami

call 660-562-830

Zajęte? Nikt nie odbiera?
Bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy sporo spotkań online.
Kliknij tutaj i zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

mail biuro@lejdis-bhp.pl

Napisz przez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.
Zadzwoń: 660 562 830 call
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 40 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.